Izodomo – projekce a realizace staveb

Úvod Základové desky

Základová deska

Izodomo

Uo= 0,09 - 0,14 [W/m2K]

 • Základová deska je jedním z produktů nabízených společností Izodomo. Úspěšně se používá místo tradičních základo-vých pasů a patek. Jedná se o betonové desky zhotovené přímo na staveništi vyztužené ocelovými vlákny nebo klasickými ocelovými pruty.
 • Ke zhotovení desek se využívají základní bednící prvky vyráběné společností Izodom, díky nimž je možné získat různé tvary základových desek v souladu s projektem dané budovy. Projektant navrhne třídu betonu a množství ocelové výztuže.
 • Výška tepelně izolované železobetonové základové desky je až 50 cm. Skádá se z 15 nebo 25 cm tepelně izolační vrstvy Peripor a 25 cm drátkového betonu nebo betonu s klasickou ocelovou výztuží. Ve výjimečných případech, na žádost projektanta – je možné zvětšit tloušťku betonu až na 40 cm využitím speciální desky, která dokáže zvýšit hranu okrajových prvků – čímž se zvětší i tloušťka základové desky.
 • Pomocné základové desky mohou být navíc rozšířeny za vnější hranu původní základové desky až do vzdálenosti cca 1,5 m, za účelem zajištění ochrany proti promrzání půdy pod základovou deskou. Jednotlivé prvky jsou vyráběny ve formách, proto mají přesné a opakovatelné rozměry, a jejich montáž je jednoduchá a rychlá.
 • Prvky základové desky jsou vyrobeny z Periporu, který má výborné tepelně izolační vlastnosti. Zároveň je tento materiál odolný proto vlhkosti a značnému vnějšímu zatížení. Svými charakteristickými vlastnostmi významně převyšuje prvky vyráběné z XPS. Vysoká kvalita tohoto materiálu je zaručena společností BASF, která je naším výhradním dodavatelem.

Výhody základové desky Izodomo

Rychlá výstavba.

S našimi prvky je možné snížit čas potřebný pro vybudování základové desky až na 2-3 dny!

Stabilita.

Celoplošně zatížená základová deska je stabilnější v porovnání s běžně navrhovanými základovými pasy nebo zdmi.

Snadnější tepelná ochrana a ochrana proti vlhkosti.

Zateplení desky je jednodušší – není nutná žádná přídavná vertikální nebo horizontální izolace oproti konvenčním základovým pasům a zdem. Materiál tvořící tepelnou izolaci je zároveň nenasákavý a montáž hydroizolačního materiálu je mnohem jednodušší.

Jednoduchá stavba.

Při jednoduchém návrhu desky předcházíme chybám během výstavby..

Mělké osazení desky.

Je možné posadit desku pouze do hloubky 0,5 m, rozsah a doba nutná pro zemní práce se tak sníží a umožňuje vyhnout se spodním vodám.

Únosnost půdy.

Deska přenáší menší zatížení do podloží ve srovnání s tradičními typy zakládání, je zde tedy možnost zakládat i na méně únosných půdách, například písčitých podložích, v seismicky aktivních lokalitách, poddolovaných územích.

O Izodomu a jeho dalších produktech

Základy

Základová deska je navržena pro ty, kteří žádají odolné založení stavby, rychlé provádění a výborné izolační vlastnosti. Ohraničující, podkladové a rohové prvky tvoří bednění, které je vyplňováno betonem. Tímto způsobem je vytvořeno nejodolnější a energeticky nejúspornější řešení pro zakládání budov na českém trhu. Je charakterizováno příznivým součinitelem prostupu tepla U=0,10 W/m2K. Mělké založení a výborná ochrana proti zemní vlhkosti umožňuje vybudování základu i v místech, kde by klasické založení bylo nemožné z důvodu vysoké hladiny podzemní vody.

Výhody

 • až 90% úspory energie
 • rychlá výstavba, jen 2 – 3 dny
 • ideální ochrana proti zemní vlhkosti
 • možnost stavět i v místě se složitými půdními parametry

Stěny

Nabízíme širokou škálu prvků pro stěnové systémy v různých tloušťkách. Ty umožňují výstavbu vnějších i vnitřních zdí v energetických třídách od energeticky úsporných (U=0,14 W/m2K) po pasivní (U=0,10 W/m2K). Pevnost konstrukci poskytuje monolitická betonová stěna o tloušťce 15 cm a výborná energetická účinnost je zaručována až 30 cm Neoporu – nejlepší tepelně izolační pěnová hmota ve své třídě díky materiálu dodávanému společností BASF.

Výhody

 • vhodné pro každý projekt
 • bez tepelných mostů
 • stěny není nutné dodatečně zateplovat
 • systém nevyužívá maltu, lepidla, svorky ani další zbytečnou výztuž, což snižuje náklady
 • kombinace vysoké konstrukční odolnosti a energetické účinnosti
 • krátká doba výstavby

Střechy

Panely o tloušťce 25 cm zajišťují izolaci o U=0,13 W/m2K – kategorie pasivních domů. Jejich velikost (1,7 m2) a nízká hmotnost jsou příznivé pro rychlou montáž. Ideálně navržená kombinace tepelné izolace s izolovanými stěnami a zámkový systém spojování panelů předchází vzniku tepelných mostů a zajišťuje odvod vlhkosti zpod střešní krytiny.

Výhody

 • ideální tepelná izolace bez nežádoucích netěsností
 • výborná ochrana stavby proti vlhkosti
 • jednoduché a rychlé provádění
 • ideální řešení pro pasivní domy

NAŠE CERTIFIKÁTY

Portfolio

Jak zhotovit

  1. Příprava podkladu

 • Sejmutí ornice a provedení výkopu do hloubky podle projektové dokumentace. Přesné umístění vodovodního potrubí, kanalizace a dalších médií. Tento krok vyžaduje vysokou míru pozornosti, aby se zabránilo pozdějším změnám již provedených instalací v dalších fázích projektu. Základové lože vytvoříme pomocí kameniva nebo hrubozrnného štěrku, materiál skládáme ve vrstvách a každou vrstvu pečlivě zhutníme. Doporučená tloušťka základového lože je 15–20 cm. Nejsvrchnější vrstva bude tvořena pískem o tloušťce 3–4 cm. Na tuto vyrovnanou a zhutněnou vrstvu klademe hydroizolaci v podobě 0.6 mm silné plastové fólie. Okraje fólie jsou uloženy ve sklonu podkladové vrstvy, aby byla zajištěna maximální bezpečnost desky proti negativním účinkům vlhkosti. Místo podkladového lože lze rovněž provést betonovou podkladní vrstvu tloušťky 10-15 cm.

 • 2. Obvodová drenáž

 • Cirkulační drenáž v základové spáře provádíme co nejblíže spodní hraně podkladového lože. Průměr drenážního potrubí a jeho vzdálenost od navrhovaných stěn stavby musí odpovídat projektové dokumentaci. Potrubí by mělo být kladeno do pískového lože a následně obsypáno štěrkem nebo hrubozrnným pískem. Odvodnění je nutné pouze v případech, kdy hladina podzemní vody je vyšší než spodní hrana filtrační vrstvy.

 • 3. Provedení bednění

 • Bednící izolační prvky klademe tak, aby bylo dosaženo požadované velikosti a tvaru základové desky. Tvar desky je utvářen v 5- ticentimetrovém modulu. Spodní prvky jsou spojeny k sobě a ke krajním prvkům pomocí hákových zámků. Okrajové prvky a rohy jsou pak spojeny principem "pero - drážka". Díky tomu vytvoříme monolitickou konstrukci bez tepelných mostů a s výbornými izolačními parametry. Požadovanou velikost prvků lze získat jejich libovolným řezáním pilou nebo odporovou pilou. Základní tvar bednících dílců již připraví společnost.

 • 4. Vyztužení

 • Vyztužení desky provádíme podle projektové dokumentace. Může se jednat o výztužná vlákna, tradiční výztuž ve formě ocelové mříže, klasické ocelové pruty, o kombinaci dvou z těchto řešení nebo o kombinované řešení zahrnující všechny tyto možnosti.

 • 5. Betonování

 • Bednění je vyplněno betonem správné třídy a konzistence. Vždy je nutné přesně dodržet návrh a doporučení výrobce betonu. Mezery v horní části obvodových bednících prvků jsou vyplněny tvarovkami z izolačního materiálu nabízeného v rámci konstrukčního sytému Izodom. Čerstvě litý beton musí být vždy chráněn před negativními dopady počasí.

 • 6. Hotová základová deska

 • Za velmi krátkou dobu máme na stavbě hotovou základovou desku. Základová deska Izodom je jednoduchý systém, který vylučuje možnost dělat chyby. Je to monolitická konstrukce, mnohdy stabilnější, než klasické založení na základových pasech.

Nezámrzná hloubka

Aby na stavbě, tradičním řešením je osa nez obvykle okolo 0,9 až 1,4 m. Takto ochráníme stavbu před následky promrzání půdy. Méně nákladným řešením je použití FPL zateplovacího panelu (6-12 cm), který přesahuje obvod zastavěné plochy o 1-1,5m. chom předešli problé mům dit betonovou desku do ámrzné hloubky, což je V důsledku toho dojde k značnému prodloužení tzv. nezámrzné cesty. Není tak nutné provádět hloubkové a nákladné zemní práce. Při stavbě nízkoenergetického domu doporučujeme použít prvky Izodom King Blok (U0=0,14 W/ m2K) a základovou desku této řady. Tlustá vrstva tepelné izolace pod budovou je perfektní jako ochrana proti prostupujícímu chladu a mrazu ze spodní strany stavby, tak jejímu promrzání a následnému výskytu trhlin. To je důvod, proč je tato základová deska tak populární ve skandinávských zemích.

dle Prohlášení o vlastnostech Č. 11/08/2019 Tabulka uvedená výše zahrnuje výsledky získané testováním prvků základové desky. Výsledky potvrzují, že produkty Izodom jsou vyráběny velmi pečlivě, jsou výjimečně odolné na tlak, garantují ochranu proti vlhkosti a mají výborné tepelně izolační vlastnosti.

Projektování a provádění základové desky

Abychom Vám mohli připravit odpovídající nabídku, prosím zašlete nám projektovou dokumentaci týkající se plánovaného projektu, výsledky testů půdního profilu a informace o maximálním zatížení působícím na konstrukci základu. Na žádost investora, vyhotovíme návrh základové desky. Zákazník následně obdrží schéma znázorňující uspořádání jednotlivých prvků základové desky a odpovídajícím způsobem nařezané prvky vyznačené k sestavení zhotovitelem. Na přání Vám mohou základovou desku zhotovit naši zaměstnanci. Investor nezávisle provede nezbytné zemní práce a filtrační vrstvu.

Co je potřeba, abychom Vám mohli vybudovat základovou desku?

Testy půdního profilu určující hloubku, ve které se nachází podzemní voda, údaje o maximálních silách působících na základovou desku, umístění budovy na pozemku, konstrukční řešení stavby a projekt výstavby.

Více informací naleznete zde v našem letáku:

Stáhnout PDF katalog Izodom 2000

Kontaktujte nás

Nevíte si rady? Napište nám, v nejbližší době se vám ozveme.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Adresa

IZODOMO, s.r.o.
Liliová 248/8
Praha 1 - Staré Město
IČO: 049 32 161
DIČ: CZ049 32 161

Kontaktujte nás!

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.